ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на член 76 – Ѓ2, член 77-а став 1 алинеја 1, член 77-б, член 77-в, став 1, член 77-г и член 77 –д од Законот за клутура(Сл. Весник од бр.31/98 до бр.11/18 и Одлука на Уставен суд на РМ, У.бр,196/2007, објавена во Сл. Весник на РМ, бр.15/2008), Годишниот план за вработување на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп за 2021г. бр.03-212/1 од 31.08.2020 година, одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2021 година од Совет на Општина Прилеп, бр. 09-2621/11 од 22.10.2020 година, позитивно мислење од МИОА бр.09-124/2 од 11.01.2021 година, согласноста од Министерство за култура на годишниот план за вработување за 2021 година, бр.29-9881/2 од 30.10.2020 година, како и известувањето за обезбедени финансиски средства од страна на Министерството за финансии,бр.18-5442/2 од 25.06.2021 година, директорот на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп на ден 30.06.2021 година го објавува следниот

ЈАВЕН ОГЛАС

За вработување на библиотекарски помошник  на неопределено  време – 1 (еден) извршител

ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“Прилеп има потреба од вработување на давател на услуги во културата во сектор за стручна обработка, заштита, чување и издавање на книжен фонд – одделение за деца и возрасни и чување на книжен фонд и тоа:

 1. Библиотекарски помошник, шифра КУЛ 03 04 Ѓ02 005. еден извршител;
 2. За пополнување на работното место кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови:
 • Вид на образование: Вишо образование, средно образование – гимназија / економско, високо образование со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС;
 • Работно искуство: без работно искуство;

За работното место под реден број 1, распоредот на работното време и паричниот износ на основната нето плата изнесува: за неопределено  време со полно работно време (40 часа неделно, од 07:00 до 15:00 и од 12:00 до 20:00 часот);

Нето платата без минат труд изнесува: 23.592,00 денари

 • Кандидатот  за работното место под број 1 треба да ги исполнува следните општи услови:
 • Да е полнолетен;
 • Да е државјанин на Р. Северна Македонија;
 • Да има општа здравствена состојба за работното место и
 • Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • Пријавата за вработување посебно содржи:
 • Податоци за кандидатот (име и презиме, матичен број на граѓанинот, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, електронска адреса на кандидатот, контакт телефон
 • Кратка биографија
 • Изјава за исполнување на општите услови за работното место
 • Изјава за исполнување на посебните услови за работното место
 • Кандидатите кон пријавата треба да приложат во иригинал или заверена копија на нотар и:
 • Уверение за државјанство (не постаро од 6 месеци);
 • Доказ за завршен соодветен степен на образование;
 • Потврда дека не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност (не постара од 6 месеци);
 • Лекарско уверение за општа здравствена состојба на кандидатот (не постаро од 6 месеци);
 • Јавниот оглас трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во дневниот печат

Постапката на селекција за вработување се состои од административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас и интервју.

Кандидатите кои успешно ја поминале постапката на веродостојност на докази имаат право да продолжат на интервју.

Во рок од три дена комисијата за вработување подготвува и до директорот на јавната установа доставува  предлог кандидат.

 • Пријавите со потребните документи да се достават до архивата на Библиотеката или на адреса: ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп, „Булевар Гоце Делчев“ бр. 18/2, 7500 Прилеп.

Напомена: Некомплетни или ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат

 • Изборот ќе се изврши во рок од 5 работни дена по добиениот предлог од Комисијата за вработување, согласно законот за култура и правните акти на Установата.

Доставено до:

 • Архива
 • Агенција за вработување

                                                                                             д и р е к т о р

                                                                                             Моника Талеска 

изготвил: П. Петрески