ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА ЗА 2020 ГОДИНА