ОДДЕЛ ЗА ВОЗРАСНИ
075/322-454

ОДДЕЛ ЗА ДЕЦА
075/445-357

gb.btaleski@gmail.com
gb.btaleski@t.mk

виш библиотекар, Каролина Крстеска

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер