ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА ЗА 2022 ГОДИНА