Анкета

Оваа анкета е наменета за корисниците на услугите на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп и има за цел да ги испита нивните ставови и мислења во однос на нивната интеракција со оваа установа за време на пандемијата со Ковид-19. Едновремено, добиените одговори на корисниците на услугите ќе бидат можност за реорганизирање на работата на установата, збогатување на понудата, поточно поголем квалитет и ефикасност во извршување на услугите.

Анкета