ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИИТЕ ЗА СПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСИ

ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИИТЕ ЗА СПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСИ КОИ ГРАДСKАТА БИБЛИОТЕКА
„БОРКА ТАЛЕСКИ“- ПРИЛЕП ГИ ОБЈАВИ ПО ПОВОД МЕСЕЦОТ НА КНИГАТА

 1. По однос на Конкурсот за најдобра рецитација, Комисијата во состав:
  Магда Василеска – претседател
  Еленче Ташковска – член
  Силвија Илиеска – член
  ги додели следните награди:
  I Kатегорија за ученици од I-V одделение основно образование:
  Прва награда освои ученикот Ана Марија Шашеска – V одд. ОУ ,,Блаже Конески’’, со
  својот ментор Весна Арсиќ.
  Втора награда освои ученикот Мина Јолеска – V одд. ОУ ,,Гоце Делчев’’, со својот
  ментор Траjче Караилиоски.
  Втора награда освои ученикот Ана Тодеска – V одд. ООУ ,,Климент Охридски’’, со
  својот ментор Милица Ацеска.
  Трета награда освои ученикот Андреј Печијарески – II одд. ООУ ,,Климент Охридски’’,
  со својот ментор Цветанчо Волчески.
  Трета награда освои ученикот Каја Илиески – I одд. ООУ ,,Кире Гаврилоски-Јане’’, со
  својот ментор Лола Антеска.
  II Категорија за ученици од VI-IX одделение основно образование:
  Прва награда освои ученикот Глигор Иваноски – VII одд. ООУ ,,Кочо Рацин’’, со својот
  ментор Габриела Стојаноска Станоеска.
  Втора награда освои ученикот Фросина Богеска – IX одд. ООУ ,,Кочо Рацин’’, со својот
  ментор Наташа Кулеска.
  Втора награда освои ученикот Марија Апостолска – IX одд. ООУ ,,Блаже Конески’’, со
  својот ментор Јулијана Талеска.
  Трета награда освои ученикот Марија Матеска – VII одд. ООУ ,,Кире Гаврилоско-Јане’’,
  со својот ментор Елена Стојаноска.
  Трета награда освои ученикот Кирил Велкоски – IX одд. ООУ ,,Кочо Рацин’’, со својот
  ментор Наташа Кулеска.

III Категорија за ученици од I-IV клас средно образование:
Прва награда освои ученикот Мила Огненовска – II клас СОУ ,,Орде Чопела’’, со својот
ментор Александра Ангелеска.
Втора награда освои ученикот Маријана Стојческа —– СОУ ,,Кузман Јосифоски-Питу’’,
со својот ментор Мартина Стојковска.
Втора награда освои ученикот Софија Ристеска – I клас Гимназија ,,Мирче Ацев’’, со
својот ментор Мартин Наумовски.
Трета награда освои ученикот Ана Марија Димитриоска – III клас СОУ ,,Ристе Ристески-
Ричко’’, со својот ментор Андријана Челебитова.
Трета награда освоија учениците Маринела Петреска и Христина Стојческа – I клас
СОУ ,,Ѓорче Петров’’, со својот ментор Соња Мирческа.
Рецитации со уметнички квалитети освоија учениците:
Софија Печијареска – ООУ ,,Климент Охридски’’, со својот ментор Соња Стојаноска.
Филип Иваноски – ООУ ,,Гоце Делчев’’, со својот ментор Силвана Белушанец.
Адам Прангоски и Даријан Дукоски – III одд. ОУ ,,Блаже Конески’’, со својот ментор
Весна Талеска.

 1. По однос на Конкурсот за најдобар краснопис за ученици од III-V одделение,
  Комисијата во состав:
  Еленче Ташковска – претседател
  Нада Караџоска – член
  Светлана Китаноска – член
  ги додели следните награди:
  Прва награда освои ученикот Искра Алексоска – V-в одд. ООУ ,,Рампо Левката’’, со
  својот ментор Елеонора Гешоска

Втора награда освои ученикот Иво Китаноски III-2 одд. ООУ ,,Кире Гаврилоски–Јане’’,
со својот ментор Весна Аџулеска.
Втора награда освои ученикот Теодора Ристеска IV-б одд. ООУ ,,Рампо Левката’’, со
својот ментор Наталија Ристеска.
Трета награда освои ученикот Адријан Тошески III-3 одд. ООУ ,,Кире Гаврилоски-
Јане’’, со својот ментор Иванка Вузеска
Трета награда освои ученикот Петар Василески V-3 одд. ООУ ,,Климент Охридски’’, со
својот ментор Гордана Макалоска

 1. По однос на Конкурсот за најдобра лична творба, Комисијата во состав:
  Каролина Крстеска – претседател
  Магда Василеска – член
  Нада Караџоска – член
  ги додели следните награди:
  I Категорија за ученици од 6-9 одделение основно образование:
  Прва награда освои ученикот Дафина Момироска IX-а одд. ООУ ,,Кочо Рацин’’, за
  личната творба Нашиот јазик. Ментор Наташа Кулевска
  Прва награда освои ученикот Теодор Стојаноски IX-б одд. ООУ ,,Кочо Рацин’’, за
  личната творба Почит. Ментор Наташа Кулевска
  Втора награда освои ученикот Исидора Петреска VII-в одд. ООУ ,,Гоце Делчев’’, за
  личната творба Азбучен бунт. Ментор Мирјана Јованоска
  Втора награда освои ученикот Мила Вршкоска VIII-в одд. ООУ ,,Рампо Левката’’, за
  личната творба Читам…. Ментор
  Трета награда освои ученикот Лаура Кајџаноска IX-4 одд. ООУ ,,Климент Охридски’’, за
  личната творба Ако премолчам. Ментор Јулијана Талеска
  За прозен текст од оваа категорија:
  Прва награда ученикот Андреј Вршкоски IX-а одд. ООУ ,,Рампо Левката’’, за личната
  творба Старото радио. Ментор Николина Тренковска

II Категорија за ученици од I-IV клас средно образование:
Прва награда освои ученикот Дора Иваноска I-7 клас СОУ Гимназија ,,Мирче Ацев’’, за
личната творба Подај рака. Ментор Емилија Иваноска
Втора награда освои ученикот Тамара Ванеска II-1 клас СОУ Гимназија ,,Мирче Ацев’’,
за личната творба Некаде далеку во подобар живот. Ментор Христина Кочоска
Трета награда освои ученикот Ана Марија Димитриеска III-4клас СОУ ,,Ристе Ристески-
Ричко’’, за личната творба Мислите на една млада девојка. Ментор Андријана
Челебитова
За прозен текст од оваа категорија:
Прва награда освои ученикот Ивана Богојевска I-8 клас СОУ ,,Ѓорче Петров’’, за
личната творба Љубов. Ментор Билјана Тинтоска
Втора награда освои ученикот Сара Пројческа II клас СОУ Гимназија ,,Мирче Ацев’’, за
личната творба Светот денес. Ментор
Трета награда освои ученикот Мила Маркоска I клас СОУ ,,Орде Чопела’’, за личната
творба Една солза. Ментор Анита Бунеска

04.11.2022 година ЈОУ Градска библиотека
Прилеп ,,Борка Талески’’-Прилеп