РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР

ИЗВЕШТАЈ СО РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР НА КОНКУРСОТ „МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“ ШТО СЕ ОДРЖА ВО БИБЛИОТЕКАТА НА ДЕН 12.04.2023 год.

1. Теодора Крстеска 9а то одд.-ОУ„Гоце Делчев“ 1 место ,71,5 бода(100)
Ментор: Билјана Јагуриноска

2.Евгенија Димитровска 9а то одд. ОУ „Гоце Делчев“ 2 место,69 бода(100)
Ментор:Билјана Јагуриноска

3.Ивана Тренеска 9 то одд.ОУ. „Кирил и Методиј“с.Канатларци,3 место,68,5 бода (100)
Ментор: Ирена Трајкоска

4.Софија Димитровска 9 а одд.ОУ„ Гоце Делчев“ 62,5 бода (100)
Ментор: Билјана Јагуриноска

5.Сара Блажеска 8 2 одд. ОУ„ Кире Гаврилоски-Јане “ 62 бода (100)
Ментор:Анеза Дворчанец-Биновска

6.Мелани Дојкоска 8 а одд. ОУ „Кочо Рацин“ 61 бод (100)
Ментор: Елена Апостоловска

7.Вања Ѓеорѓиески 7 1 одд. ОУ „ Климент Охридски“ 60 бода(100)
Ментор: Маја Камшикоска

8.Тамара Блажеска 8 2 одд.ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“, 43 бода(100)
Ментор: Анеза Дворчанец-Биноска

9.Боркица Чергоска 8 2 одд. ОУ „Кире Гаврилоски Јане“ 43 бода (100)

10.Лана Темелкоска 8 2 одд. ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“ 38 бода (100)

Прилеп
12.04.2023

Комисија:
1. д-р Наде Караџоска, библиотекар советник
2. м-р МоникаТалеска, библиотекар
3. Еленче Ташкоска, самостоен библиотекар-помошник