2020 – Годишен извештај согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер