Годишен извештај согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП 1 - Годишен извештај согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер